Regulamin Cosplay

Hikari Festiwal Kultury Azjatyckiej

Regulamin konkursu cosplay „Hikari 2019”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu cosplay, zwanego dalej Konkursem, odbywającego się w sobotę 31.08.2019 r. w Poznaniu podczas wydarzenia „Hikari 2019”, zwanego dalej Konwentem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki „Parzenica” z siedzibą w Wieprzu k. Żywca przy ul. Nad Sołą 983, NIP 5532534176, wpisane do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667799.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury wyznaczone przez Organizatora. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Cosplay spełnia następujące warunki:
  1. zapoznała się z treścią Regulaminu Ogólnego Konwentu oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,
  2. jest pełnoletnia lub w razie niepełnoletności posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wg wzoru zamieszczonego na stronie https://hikari-fest.pl/ 
  3. jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Konwentu (utrata akredytacji w wyniku złamania Regulaminu Ogólnego skutkuje wyłączeniem z Konkursu),
  4. posiada strój postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, bądź innych utworów popkultury – w szczególnych przypadkach dopuszczonych przez Organizatora dozwolona jest kreacja własna utrzymana w odpowiedniej stylistyce gatunku.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu Cosplay akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.
 3.  Strój Uczestnika powinien być wykonany samodzielne. Dopuszczalne jest wykorzystanie gotowych i kupnych elementów, o ile nie stanowią one większości kostiumu.
 4. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać w terminie do 25.08.2019 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie https://hikari-fest.pl/ w zakładce “Cosplay”:
 5. Organizator przekaże informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia do momentu poprawienia wymaganych informacji w terminie do 28.08.2019 r. 
 6. Zmian w zgłoszeniu można dokonywać najpóźniej do 29.08.2019 r. przesyłając wszelkie potrzebne informacje na e-mail [email protected].
 7. Istnieje możliwość zgłoszenia grupowego. Jedna osoba zgłasza wówczas w imieniu grupy.
 8. Scenariusz występu powinien zakładać długość trwania występu solowego na maksymalnie dwie, a w przypadku występu grupowego – trzy minuty. W specjalnych, uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość rozszerzenia tego czasu przez Organizatora na prośbę uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, po uprzednim poinformowaniu uczestnika, poprawek do scenariusza występu. W szczególności dotyczy to czasu trwania występu oraz użycia nieodpowiednich rekwizytów scenicznych, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo publiczności i/lub pozostałych Uczestników lub porządek na scenie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, nieodpowiednich dla osób nieletnich oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
 11. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konkursu Cosplay wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o godzinie i miejscu rozpoczęcia konkursu wraz z próbą i rundą jury.

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs składa się z:
  1. Rundy Jury,
  2. próby,
  3. Gali.
 2. Runda Jury i próba przed Galą są obowiązkowe dla każdego uczestnika. Nieobecność jest uznawana za rezygnację z uczestnictwa.
 3. Podczas Rundy Jury strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury na podstawie wywiadu i oględzin.
 4. Podczas Gali, przy obecności publiczności:
  1. prowadzący przedstawi Uczestnika,
  2. Uczestnik zaprezentuje strój w zaplanowanej przez siebie scence wg zgłoszenia,
  3. nastąpi dialog z prowadzącym i/lub jury dotyczący stroju i jego wykonania.
 5. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do scenariusza przedstawionego Organizatorowi przed Galą. Umieszczenie w występie niezatwierdzonych wcześniej przez Organizatora elementów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrych obyczajów pozostałych osób może stanowić podstawę do dyskwalifikacji z konkursu.

Nagrody

 1. Przy ocenie przez Jury będą brane pod uwagę następujące elementy:
  1. zgodność stroju z materiałem źródłowym,
  2. wykonanie techniczne stroju,
  3. prezentacja na scenie,
  4. reakcja publiczności.
 2. W ocenie wykonania stroju bardzo wysokie znaczenie ma własna praca nad strojem.
 3. Jury przyznaje trzy nagrody:
  1. Grand Prix – nagrodę główną będącą sumą wszystkich punktów oceny,
  2. nagrodę za najlepiej wykonany strój,
  3. nagrodę za najlepszą prezentację sceniczną.
 4. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
 5. W przypadku zdobycia nagrody przez grupę, zostaje ona oddana do dyspozycji osoby wysyłającej zgłoszenie, do ustalenia sposobu podziału między członków grupy.
 6. Nagrody rzeczowe zapewnione przez sponsorów zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie WWW oraz na wydarzeniu na portalu Facebook.

Dane osobowe uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu Cosplay oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu Cosplay mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w materiałach promocyjnych Administratora i podmiotów trzecich stanowiących sponsorów nagród w Konkursie.
 3. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Uczestnicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania – za wyjątkiem danych laureatów konkursu, które będą przechowywane przez czas określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminów zgłoszeń, po wcześniejszym opublikowaniu tej informacji na kanałach informacyjnych (strona WWW, fanpage na portalu Facebook),
  2. wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem poinformowania Uczestników ww. metodami i drogą e-mail,
  3. selekcji zgłoszeń wg kryteriów jakościowych, szczególnie w wypadku nadmiernej ich ilości.
 2. W zastosowaniu pozostają przepisy Regulaminu Ogólnego, a w szczególności przepisy o wykorzystaniu wizerunku Uczestnika do celów promocyjnych przez Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin Konkursu Cosplay dostępny jest na stronie https://hikari-fest.pl/ .
 5. Poprawki do zgłoszeń, pytania bądź uwagi należy wysyłać na adres e-mail [email protected].